top of page

Politica de confidențialitate

Prin acceptarea prezentei politici de confidențialitate, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal potrivit scopurilor și în condițiile menționate în acest document.

 

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați website-ul www.fge.org.ro al căror furnizor este Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti.. 

 

Denumire instituție: Filarmonica "George Enescu"

Sediu: str. Benjamin Franklin 1-3, sector1 , Bucuresti. Romania

Tel. +40(021) 315 2567

Email: office@fge.org.ro

Website:www.fge.org.ro

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Filarmonica "George Enescu" sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Termeni și definiții

 

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

 

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

 

Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului website-ului, prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate 

 

Operator - Filarmonica "George Enescu", care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici

 

Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil

 

Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

 

 

Principii

 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Filarmonicii "George Enescu" se întemeiază pe următoarele principii:

 

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.

  2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

  3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

  4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.

  5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

  6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

 

Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal revine Filarmonicii "George Enescu", în calitate de furnizor al website-ului www.fge.org.ro  Acesta decide ce date prelucrează, în ce scop și cum are loc această prelucrare.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului website-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

 

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează:

 

  • automat, prin Google Analytics în scop statistic;

  • manual, în vederea întocmirii rapoartelor de marketing.

Datele statistice ale utilizatorilor ramân anonime și nu sunt facute publice.

 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Prezenta politică poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile website-ului.

 

În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail sau prin intermediul website-ului, înainte ca schimbările să intre în vigoare. 

 

Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum ne poți contacta?

 

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Filarmonica "George Enescu"  scrisa trimisa la adresa de email: office@fge.org.ro

 

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

 

În cazul improbabil în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Filarmonica "George Enescu" nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod poștal 010336.

bottom of page